Kvkk

KVKK

Kvkk Aydınlatma metni.

OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “OMS” olarak geçecektir.) olarak kişisel verilerinizi iş amaçlarımızla bağlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni, faaliyetlerimiz doğrultusunda işlenen kişisel verilerinize ve haklarınıza yönelik genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Farklı kişi gruplarına yönelik aydınlatma beyanları internet sitemizde ayrıca sunulmaktadır.

I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, İstiklal Mah. Vatan Cad. No: 4 Esenyurt / İstanbul adresinde 0642 0230 3270 0010 Mersis numaralı, OMS PASLANMAZ MUTFAK ARAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; OMS  iş amaçları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, OMS iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, iş organizasyonu için gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerde hukuki ve ticari güvenliğinin temini, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, akdi ve/veya mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin ifası, şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması, hizmet kalitesi ve işlem güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde Kanun ve ilgili yasal düzenlemelere uygun suretle işlenmektedir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Kanun’ un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, Kanun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen çerçevede, OMS   iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, adli ve ilgili idari makamlar ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için bgys@omscollection.com.tr e-posta adresini kullanarak  OMS  ile iletişime geçebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile OMS Merkezine  bizzat elden veya noter kanalıyla, omspaslanmaz@hs03.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da OMS ye daha önce bildirdiğiniz ve OMS sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz.

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, OMS tarafından dikkate alınamayabilecektir.

Nasıl Yardımcı Olabilirim?